Veelgestelde vragen

Nieuwe bewoners/leden komen vaak met vragen die, vanuit hun gezichtspunt, uiterst logisch zijn en zouden kunnen bijdragen aan het beter functioneren van de VvE of het besparen van kosten op allerlei gebied. Hoewel het bestuur graag voorzien wordt van nieuwe denkbeelden, ideeën etc. Etc. zijn veel van die zaken in een eerder stadium al eens voorbijgekomen. Vandaar dat de meest voorkomende vragen van nieuwe leden/bewoners op deze site zijn weergegeven. Dit dient echter niemand te weerhouden, na hiervan kennis te hebben genomen, om alsnog met suggesties op welk gebied dan ook te komen.

CV/Stookkosten:

Ons hoofdgebouw heeft blokverwarming, waarop de units in de appartementen zijn aangesloten. Jaarlijks worden de kosten van de blokverwarming op basis van werkelijk gemaakte afname verrekend.  De individuele meters worden automatisch op afstand gelezen. Indien een meter stuk is, wordt deze op kosten van de eigenaar vervangen.

Algemeen gedeelte/ privé-gedeelte

Wat tot het Algemeen Gedeelte, en wat tot het privé-gedeelte van het gebouw en uw appartement behoort kunt u terugvinden in Het Reglement en het Huishoudelijk Reglement. Onderhoud/reparatie aan het privé-gedeelte van het appartement is dus voor rekening en risico van de desbetreffende eigenaar.

Afstandsbedieningen

Afstandsbedieningen van de parkeergarage zijn verstrekt bij de aankoop van het appartement. De afstandsbediening werkt op een batterij. U dient deze zelf te vervangen. Wanneer de afstandsbediening niet meer werkt kunt u bij Van Bergeijk Beheer kostenloos een nieuwe afstandsbediening bestellen tegen inlevering van de oude. Als  u over meer afstandsbedieningen wilt beschikken kunt u bij Van Bergeijk Beheer een extra afstandsbediening bestellen. De kosten hiervan zullen worden gefactureerd.

Afvalinzameling

Op drie plaatsen in het gebouw zijn op de begane grond ruimten voor afval- (grijs) en papiercontainers (blauw). U wordt verzocht het afval in (stevige) grijze vuilniszakken in de afvalcontainer te deponeren. Het afvoeren van het vuil wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Eindhoven. Het is niet geoorloofd om grofvuil in de containerruimten te plaatsen. Grofvuil e.d. dient u zelf af te leveren bij de Milieustraten. De dichtstbijzijnde is gelegen aan de Lodewijkstraat 7 in Eindhoven. U kunt het grofvuil ook brengen naar de milieustraat in Acht (Achtseweg Noord 41).  Openingstijden zijn te vinden op http://www.eindhoven.nl/artikelen/Milieustraten-stort.htm

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering vindt in principe éénmaal per jaar plaats in het voorjaar. De stukken worden op het beveiligde deel van de website geplaatst. Hoewel geen wettelijke verplichting is het belangrijk om als eigenaar bij de ALV aanwezig te zijn of een volmacht te geven, aangezien daar beslissingen worden genomen in het algemene belang van de vereniging en het onderhoud van het complex.

Automatische deuren

Binnen in de entrees kan de voordeur met behulp van een elleboog/drukschakelaar worden geopend. Buiten kunt u de deur openen met de algemene sleutel in een sleutelschakelaar, die gemonteerd is op het bellentableau. Bij verhuizing of verbouwing kan de automaat met een drukknop worden uitgeschakeld.

Beheerovereenkomst

In 2003 werd de beheerovereenkomst met Van Bergeijk Beheer (VBB) getekend. De kosten van de beheerovereenkomst zijn opgenomen in de begroting. Vaste contactpersoon bij VVB is Michel Broekhuizen, te bereiken op telefoonnummer 040-2466766.

Bestuur VvE

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: Oscar Braun

Bestuurslid: Berthil Verzijl

Bestuurslid: Wilbert Liebregts (Technische zaken)

Bestuurslid: Jop Schillemans

Bestuurslid: Annet Weezenbeek

Brandbeveiliging

Voor het onderhoud van de blusmiddelen heeft onze vereniging een onderhoudscontract. Dit contract voorziet in een jaarlijks onderhoud van de blusleidingen, slanghaspels en poederblussers.

Rookmelders

In de woningen zijn er standaard rookmelder(s) aangebracht. Deze rookmelder is NIET aangesloten op een alarmcentrale. Het onderhoud en vervanging is voor rekening van de eigenaar.

Centrale Verwarming

Het hoofdgebouw is voorzien van blokverwarming. Het onderhoud hiervan wordt uitgevoerd door de firma Kemkens. Storingsnummer 088-5050340. In elk appartement is een unit op deze blokverwarming aangesloten. Het onderhoud van deze unit is voor rekening van de eigenaar.

De atelierwoningen (even nummers) aan ‘t College hebben een individuele ketel.

CO-LPG detectie

De parkeergarage is voorzien van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie alsmede CO/lpg-detectie.

Om de werking van zowel de noodverlichting als de ventilatie bij spanningsuitval te garanderen is een noodstroomvoorziening aangebracht. De VvE heeft een onderhoudscontract voor CO-lpg-detectie dat voorziet in een jaarlijks onderhoud. Tussentijdse storingen worden gemeld door het bestuur.

Daken

Het onderhoud van het dak, en de dakvalbeveiliging wordt geregeld door de hoofdvereniging. Dit betreft ook de daken waarboven een tuinterras is.
De voorwaarden voor het plaatsen van airco’s zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Fietsenberging

In de parkeergarage is een fietsenberging met ruimte voor één fiets per bewoner. Doordat de ruimte in de berging beperkt is wordt dringend verzocht ongebruikte fietsen in de eigen berging te plaatsen. Het bestuur houdt regelmatig actie om ongebruikte fietsen te verwijderen.

Garage Speedgate

Reparatie en onderhoud aan de garage speedgate is voorzien met een onderhoudscontract bij Alldoorco. Een storing aan de speedgate meldt u bij het Van Bergeijk Beheer (040-2466766).

Gebruikersverklaring

Het langdurig in gebruik geven of verhuren van een appartement of/en de parkeerplaats in de parkeergarage vereist vanwege bepalingen in de opstalverzekering het indienen van een gebruikersverklaring. U kunt deze gebruikersverklaring opvragen bij de beheerder (Van Bergeijk Beheer)

Glasschade

Bij schade aan vensterglas in het appartement meldt de eigenaar dit bij de beheerder Van Bergeijk Beheer. De beheerder neemt de schade op en informeert de verzekeraar.

Glazenwasser

De glasbewassing van het onbereikbare glas wordt 3x per jaar gedaan met een hoogwerker of de glaswasinstallatie. Voor het eigen bereikbare glas is de eigenaar zelf verantwoordelijk. HCS voert het glazenwassen voor de vereniging uit.

Huisvuil

Zie afvalinzameling

Informatie

Informatievoorziening VvE Medina via de website

Specifieke informatie voor de leden van onze VvE is slechts bereikbaar met een persoonlijk wachtwoord. Bent u eigenaar van een appartement of woning van het Medina-complex dan kunt u toegang krijgen tot de beveiligde pagina’s en artikelen van deze website.

Informatieborden

In de hallen van het hoofdgebouw zijn op de begane grond afsluitbare informatieborden aangebracht. U kunt een bericht dat van belang is om te delen met uw medebewoners aanleveren bij het bestuur.

Kascontrole commissie

Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering een commissie zoals bedoeld in artikel 48, lid 2, van het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek. Deze commissie onderzoekt de balans, de staat van baten en lasten met toelichting en het jaarverslag en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Klachten overlast

Heeft u een klacht over een evenement, industrie, horeca en terrassen of de bouw, dan kunt u tijdens kantoortijden een klacht indienen bij de gemeente via 040 238 8513 of 14040. Of meld het via het formulier van de informatie- en klachtenlijn. In het geval van calamiteiten buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de meldkamer van de politie, tel. 0900 88 44.

Meerjarig onderhoud

Bij de opstelling van de jaarlijkse begroting is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. Op basis van dit plan worden (grote) onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Jaarlijks wordt door het bestuur in overleg met de beheerder dit plan op basis van de technische staat van het complex bijgesteld.

Naamplaatjes

Nieuwe naamplaatjes bij het bellentableau worden geplaatst door het bestuur. Deze naamplaatjes kunnen besteld worden bij Van Bergeijk Beheer.

Onderhoud Hoofdvereniging

De Hoofdvereniging draagt zorg voor:

Funderingen, dragende muren en kolommen, geraamte van het gebouw met ondergrond, ruw metselwerk, vloeren m.u.v. de afwerklagen in privé- gedeelten, buitengevels, waaronder raamkozijnen met glas, deuren welke zich in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen het gemeenschappelijke en het privé gedeelte, balkonconstructies, borstweringen, de constructies van terrassen, bloembakken, en daktuinen voor zover deze niet uitsluitend ten dienste van één privé-gedeelte strekken: daken, inrichting buitenterrein (groenvoorzieningen), hang- en sluitwerk aan kozijnen welke aan de buitengevel van het gebouw zitten, en leidingen (onder meer mechanische ventilatie, hemelwaterafvoer, riolering, gas- en waterleidingen, hydrofoor, en bliksembeveiliging)

Onderhoud ondervereniging

Tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken worden onder meer gerekend, voor zover aanwezig en niet vallende onder de gemeenschappelijke gedeelten en zaken krachtens de hoofdsplitsing:

De entrees van het gebouw, vloeren m.u.v. de afwerklagen in de privé-gedeelten op de begane grond en de verdiepingen, deuren die de scheiding vormen tussen privé en gemeenschappelijke gedeelten, hang- en sluitwerk aan kozijnen die de scheiding vormen tussen privé en gemeenschappelijke gedeelten, hallen en trappenhuizen, liften, parkeergarage, toegang tot de parkeergarage, fietsenstalling, ruimte waarin bergingen gerealiseerd zijn, containerruimten, de installatie van de blokverwarming, de schoonmaak in en om de gebouwen

Over het onderhoud en de inrichting hiervan (inclusief privé- gedeelten) moet afzonderlijk worden beslist door de ALV.

Papiercontainers

Zie afvalinzameling

Plantenbakken en ander groen

Het onderhoud van het algemeen groen, waaronder de buitenzijde van de individuele terrassen, is in handen van Tuincentrum Soontiëns. De kosten hiervoor zitten in de begroting van de VvE. U kunt het onderhoud van het privédeel van uw eigen terras ook in handen geven van Soontiëns. Daarvoor betaalt u zelf aan Soontiëns.

Rookmelders

Zie onder brandbeveiliging

Schilderen

Het schilderen van kozijnen en deuren die onderdeel maken van de schil van het gebouw of toegang geven tot de algemene gangen mogen aan de buitenzijde van het appartement niet zelf geschilderd worden. Deze onderdelen behoren tot de verenging van eigenaren. Het hang- en sluitwerk aan de buitenzijde behoort ook aan de vereniging.

Schoonmaak

De firma HCS voert de schoonmaak in het gebouw uit. Indien u klachten heeft over de schoonmaak kunt u dit melden bij het bestuur.

Ventilatie (mechanisch)

In uw appartement is er continu afzuiging door een ventilator in uw berging/bijkeuken. Deze afzuiging is aangesloten op de centrale afzuiging. Onderhoud van de eigen mechanische ventilator is in eigen beheer van de eigenaar. De filters moeten jaarlijks worden vervangen. Bij de oplevering van het Medina- complex zijn de woningen voorzien van een Warmte-Terug-Win (WTW) unit van Stork. De filters voor deze WTW- unit hebben artikelcode 006040015 t.b.v. WTW 7, 8 en 12, met de afmetingen 440*190 mm van J.E StorkAir (http://www.jestorkair.nl/), telefoonnummer 038-4296911.

Verbouwing/verhuizing

Let op de volgende zaken als u gaat verhuizen (in- of uit het Medinacomplex):

Bij vervreemding van het appartementsrecht is de eigenaar gehouden vóór de notariële overdracht aan de beheerder opgave te verstrekken van naam, adres van de nieuwe eigenaar, alsmede van de notaris waar de overdrachtsakte zal worden gepasseerd. De beheerder zal aan deze notaris opgave verstrekken van bij de overdracht te betalen en te verrekenen bijdragen. En alle verdere van belang zijnde zaken, zoals een exemplaar van het huishoudelijk reglement en dergelijke.

Informeer uw buren over uw voorgenomen verhuizing.

Beperk luidruchtige zaken zoals boren, timmeren of het schuiven met meubels tot een minimum. Van 22.00 uur tot 07.00 uur én op zon- en feestdagen, zijn dit soort activiteiten absoluut niet geoorloofd.

In geval tijdens het verhuizen/verbouwen schade aan algemene voorzieningen zoals deuren, liften, portalen, trappenhuizen en dergelijke ontstaat, dient de beheerder hierover geïnformeerd te worden. Kosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar.

Vervuiling als gevolg van verhuis- en verbouwingsactiviteiten dient direct na afloop door de verhuizende partij te worden opgeruimd of schoongemaakt. Eventuele schade wordt verhaald op de eigenaar.

Het is niet geoorloofd deurdrangers tijdens uw verhuizing/verbouwing te demonteren.

Het is niet toegestaan de lift zwaarder te belasten dan staat aangegeven. Let u daarop.

Het is niet geoorloofd de lift of de deuren van de lift te blokkeren. Niet alleen kan dit storingen veroorzaken, ook uw medebewoners zijn afhankelijk van de lift.

Laat de voordeur niet onbeheerd open staan.