Huurders

Als huurder van één van de eigenaren bent u van harte welkom in het complex Medina. Om uw verblijf goed te laten verlopen is het goed om kennis te nemen van onderstaande.

In een gebouw met koopwoningen is een Vereniging van Eigenaren verplicht. U bent hier als huurder geen lid van, maar u kunt er wel mee te maken krijgen.

Wat is een Vereniging van Eigenaren?

In een gebouw of gebouwencomplex met meer dan een eigenaar is een Vereniging van Eigenaren (VvE) wettelijk verplicht. De VvE bestaat uit alle eigenaren van koopwoningen. Wie een woning koopt, wordt automatisch lid van de vereniging. De eigenaar van uw appartement is ook lid van de vereniging.

De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Dagelijks onderhoud, zoals het schoonmaken van de trappenhuizen of de lift repareren, maar ook groot onderhoud, zoals het gebouw schilderen of het dak isoleren. Alle eigenaren delen de kosten van het onderhoud.

Kosten van onderhoud

Als huurder betaalt u niet direct mee aan de kosten voor het onderhoud van uw gebouw. Dit betaalt de eigenaar van de huurwoning.

U betaalt indirect mee aan de kosten van uw gebouw. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld:

  • de centrale verwarming
  • de daktuinen van de vereniging
  • de schoonmaak van algemene ruimten.

De VvE stelt het totale bedrag van de servicekosten jaarlijks vast. Het bedrag wordt verdeeld over alle eigenaren. Daarna berekent uw eigenaar de kosten door aan u.

Toestemming van de VvE bij verbouwing

Als u wilt verbouwen, heeft u in sommige gevallen vooraf de toestemming van de VvE nodig. Het gaat dan om een verbouwing aan een gemeenschappelijk deel van het gebouw. Bijvoorbeeld als u een zonnescherm wilt aanbrengen. Uw eigenaar dient dit verzoek aan de vereniging te doen.

Soms kan dat alleen via een stemming in de jaarlijkse ledenvergadering van de VvE. In dat geval kan het lang duren voordat u weet of u kunt gaan verbouwen.

Vragen en reparatieverzoeken

Uw verhuurder/eigenaar blijft uw aanspreekpunt voor vragen en reparatieverzoeken. Ook als er een reparatie nodig is van een gemeenschappelijk deel van het gebouw, bijvoorbeeld een lift of een toegangsdeur.

U belt uw verhuurder/eigenaar met een reparatieverzoek en hij/zij meldt het verzoek eventueel bij de VvE of de VvE-beheerder.

De VvE is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de reparatie.

Indien er reparaties of onderhoud aan het gebouw of het groen moeten worden uitgevoerd bent u ook als huurder verplicht onderhoudslieden toegang te verlenen tot het terras of balkon.

Overlast

Bij overlast kunt u het beste eerst gaan praten met degene die de overlast veroorzaakt. Heeft dit geen resultaat, meld dan de overlast bij de VvE.

Is degene die de overlast veroorzaakt een huurder, dan dient contact te worden opgenomen met zijn eigenaar. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar huurder.

Gaat het om een eigenaar van een appartement, dan moet uw eigenaar de VvE hiervoor inschakelen.

Omgekeerd kan de VvE ook de eigenaar aanspreken op overlast van een huurder

Huishoudelijk Reglement

Ook de huurder is verantwoordelijk voor een goede naleving van het huishoudelijk reglement. De eigenaar van het appartement is verplicht om de huurder op de hoogte te brengen van dit reglement. Het reglement is ook hier te vinden.

For tenants

As a tenant of one of the owners, you are welcome in the complex Medina. To make your stay went well, it is good to take note of the following.
In a building with apartments is a homeowners association compulsory. You are here as a tenant not a member of, but you can get there to deal with.

What is a Homeowners Association?

In a building complex with more than one owner is a Homeowners Association (HOA) required by law. The HOA includes all owners of apartments. Who buys an apartment automatically becomes a member of the association. The owner of the apartment is also a member of the association.
The HOA is responsible for the maintenance of the building. Daily maintenance, such as cleaning the stairwells or elevator repair, as well as major repairs, such as painting the building or insulate the roof. All owners share the cost of maintenance.

Cost of maintenance

The tenant does not pay directly for the costs for the maintenance of your building. This pays the owner of the apartment.
You will indirectly contribute to the cost of your building. These are costs for example:
• the central heating
• the roof gardens of the association
• the cleaning of common areas.

The HOA determines annually the total amount of the service charge. The amount is divided among all owners. Then your owner calculates the costs on to you.

Permission from the HOA in rebuilding

If you want to remodel, you need the permission of the HOA in some cases in advance. This involves a conversion to a common part of the building. For example, if you want to apply a sunscreen. Your owner must make this request to the association.
Sometimes it is only through a vote at the annual meeting of the HOA. In that case, it may be long before you know whether you can start growing.

Questions and requests for repair

Your landlord / owner remains your point of contact for inquiries and requests for repair. Even if a repair is necessary in a common part of the building, such as an elevator or a door.
You call your landlord / owner with a repair request, he / she notifies the applicant to the HOA and the HOA manager.
The HOA is responsible for carrying out the repair.
If repairs or maintenance on the building or green should be performed you are obliged as a tenant to grant maintenance people access to the terrace or balcony.

Nuisance

At nuisance you will first talk with the person causing the nuisance. Does this not work, report the nuisance to the HOA.
Is the one who causes a nuisance tenant, contact should be taken with its owner. The owner remains responsible for the behavior of his or her tenant.
If it is an owner of an apartment, your landlord must do the HOA switch.
Conversely, the HOA can sue the owner of a nuisance tenant.

Bylaws

The tenant is responsible for the proper observance of the rules of procedure. The owner of the apartment is obliged to inform the tenant aware of these regulations. The regulations can also be found here in English.