Voor bewoners

Welkom op de website van de VvE Medina, de Vereniging van Eigenaars van 58 appartementen en 15 atelierwoningen in het complex Medina aan de Vestdijk en ’t College in Eindhoven.

Door de aankoop van een appartement in het complex Medina zijn alle eigenaren tevens lid geworden van onze Vereniging van Eigenaars. De naam van onze vereniging luidt VvE Medina Woningen & Ateliers.

De VvE Medina

Wij spreken gemakshalve over VvE Medina als we het hebben over de vereniging van eigenaars van de koopappartementen. De volledige naam van onze VvE luidt: “Vereniging van Eigenaren Woningen en Ateliers Medina, Vestdijk/Smalle Haven”. Zo zijn
wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 17268002. Gemakshalve noemen we ons: VvE Medina.

Wij maken als ondervereniging deel uit van de hoofdvereniging Vereniging van Appartementeigenaren Medina, Vestdijk/Smalle Haven.

De hoofdvereniging bestaat uit 3 “onderverenigingen”, waarvan de VvE Medina (koopappartementen en ateliers) er één is. Daarnaast is er een VvE Parkeerkelder Medina en een VvE Commerciële Ruimten Medina..

De hoofdvereniging

Binnen de hoofdvereniging worden een aantal gemeenschappelijke belangen behandeld. Dit betreft:

  • Het verzekeren van het gebouw: verzekerd wordt de opstal, aansprakelijkheid bestuurder, aansprakelijkheid vereniging, rechtsbijstand en het glas. De kosten hiervan worden verdeeld volgens breukdelen over de onderverenigingen.
  • Aanzien en Architectuur: om een uniforme uitstraling van het complex te bewaken worden zaken over het aanzien van de buitenkant van het complex op hoofdniveau geregeld. Dit geldt onder meer voor de zonwering en de kleuren van het gebouw.
  • Onderhoud: de kosten van het complex worden onderverdeeld in rubrieken. Dat zijn de kosten van planmatig onderhoud, dagelijks onderhoud, onderhoudscontracten en algemene beheerskosten. Deze kosten zijn afhankelijk en voor rekening van hoofdvereniging en/of ondervereniging.

De ondervereniging

Onze ondervereniging VvE Medina heeft 73 leden. De Algemene Leden Vergadering (ALV) vormt het hoogste orgaan binnen deze ondervereniging als het gaat over het nemen van besluiten.

Het Bestuur van de vereniging is in eigen beheer. Bij het besturen van de vereniging behoren een aantal taken waarvan u kunt verwachten dat het bestuur deze naar behoren uitvoert.  De hoofdtaak van het bestuur is eenvoudig gezegd: “het in stand houden van de vereniging”. Niets meer of minder dan het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Het Bestuur heeft hierbij als leidraad de regelgeving die onlosmakelijk verbonden is met de wettelijke status van onze VvE.

Deze regelgeving, die de grondslag is voor het in stand houden van de vereniging, maar ook voor het handhaven van de gemaakte afspraken, bestaat uit:
a. het Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Titel 9 Appartementsrechten
b het Modelreglement 1992 zoals bepaald in de aktes van splitsing
c. de akte Hoofdsplitsing appartementsrechten Medina
d. de akte Ondersplitsing appartementsrechten woningen en ateliers Medina
e. het huishoudelijk reglement met daarin alle zaken die u als vergadering geregeld wenste te hebben. .

De VvE Medina heeft een overeenkomst met een organisatie die het beheer van onze vereniging op zich neemt. (Van Bergeijk Beheer)

Het Bestuur is verplicht eens per jaar verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering door middel van een balans en exploitatieoverzicht. De begroting, met daarin een prognose van de te verwachten inkomsten en uitgaven, moet eveneens worden vastgesteld door deze 73 leden. Binnen de vastgestelde begroting mag het Bestuur uitgaven doen, maar daarbuiten is de toestemming nodig van de eigenaren. Dit geldt ook voor het sluiten van (langlopende) contracten.

Hoewel geen wettelijke verplichting is het belangrijk om als eigenaar bij de ALV aanwezig te zijn of een volmacht te geven, aangezien daar beslissingen worden genomen in het algemene belang van de vereniging en het onderhoud van het complex.

Op diverse punten moet de hoofdvereniging Medina een besluit nemen. De besturen van de 3 onderverenigingen zijn vertegenwoordigd binnen de Algemene ledenvergadering van de hoofdvereniging VvE Medina. Alvorens een besluit te nemen in de hoofdvereniging over enig onderwerp, moeten de onderverenigingen eerst hierover een besluit nemen in hun eigen ondervereniging. Dit besluit wordt dus meegenomen tijdens een ALV van de hoofdvereniging.

Voor bewoners

Welkom op de website van de VvE Medina, de Vereniging van Eigenaars van 58 appartementen en 15 atelierwoningen in het complex Medina aan de Vestdijk en ’t College in Eindhoven.